Tvůrčí činnost

Tvůrčí činnost na NEWTON University má dlouholetou tradici vycházející ze základních koncepčních dokumentů školy a zároveň vedení školy. V souladu s vysokoškolským zákonem si klademe za cíl rozvíjet nezávislé vědecké poznání a dlouhodobě posilovat kvalitu pedagogických aktivit jako podmínku úspěšného uplatnění našich absolventů v globalizovaném firemním a institucionálním prostředí. 

Schopnost tvůrčím způsobem pracovat a řešit samostatně výzkumné projekty patří k základním kvalifikačním požadavkům pro působení na NEWTON University. Pracoviště na NEWTON University jsou důsledně budována jako vědeckopedagogická s převážným podílem činnosti vědecké nad pedagogickou (instituty) nebo pedagogicko-vědecká (ústavy). Splnění povinnosti řešit výzkumné problémy a ucházet se o získávání některého z vyhlašovaných domácích či zahraničních grantů je požadováno nejen od vědeckých, ale i od pedagogických pracovníků.