Projekt TAČR řešený v období 2018 — 2024

Logo NC Logo TACR Logo CSI

Přehled aktuálně řešených vědecko-výzkumných projektů tvůrčích pracovníků NEWTON College:

Projekt TA ČR – Technologické agentury České republiky

Název projektu: Metodika vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání a její aplikace v modelových případových studiích
Doba řešení: 04/2018 až 03/2021, následně řešení a udržitelnost projektu 04/2021 až 03/2024
Hlavní řešitel projektu: doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA
Realizátor projektu: NEWTON College, a.s.
Číslo projektu TL01000385
Viz webové stránky TA ČR
Cerfitikační orgán projektu: Česká školní inspekce České republiky — ČŠI

Informace k projektu:

NEWTON College, a.s. získala standardní vědecký projekt podpořený Technologickou agenturou České republiky

PRAHA – Standardní vědecký projekt podpořený Technologickou agenturou České republiky (dále jen TAČR), s dobou řešení 3 roky, získala NEWTON College, a.s. Jedná se o vědecký projekt s názvem „Metodika vyhodnocení výsledků ověřovacího testování v počátečním vzdělávání a její aplikace v modelových případových studiích“ podpořený z první veřejné soutěže na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z programu ÉTA. V rámci tohoto programu bylo podpořeno přibližně 30 procent předkládaných projektů, kdy u podpořených projektů se jedná o projekty excele ntního výzkumu.

„Lidský kapitál má zásadní celospolečenský význam ve znalostní společnosti dneška, kdy jeho kvalita je utvářena od počátečního vzdělávání. Mezinárodní i česká hodnocení ukazují na potřebu zlepšovat výsledky českých žáků počátečního vzdělávání, což utváří poptávku po zvyšování kvality faktorů ovlivňujících vzdělávací výsledky. Mezi tyto faktory patří i systémy evaluace, kde v ČR roste význam evaluačních nástrojů ověřovacího charakteru. Ne plně využitým však zůstává potenciál spojený se získáváním metodicky robustních závěrů z nich . Zde leží přínosy realizace projektu — hlubší poznání vzdělávacích potřeb a determinantů kvality vzdělávání pro aplikace typickými uživateli výsledků na úrovni žák, škola, systém. Řešení projektu poskytuje k dosažení přínosů metodickou oporu — certifikovanou metodiku, kdy naším partnerem je Česká školní inspekce,“ vysvětluje doc. RNDr. PhDr. Oldřich Hájek, Ph.D., MBA, hlavní řešitel projektu.

NEWTON College, a.s. patří mezi největší neveřejné vysoké školy v České republice. Byla založena v roce 2003 a je akreditována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. „NEWTON College, a.s. se profiluje jako vysoká škola aplikovaného byznysu a klademe velký důraz na propojení výuky s praxe. Díky získanému projektu Technologické agentury České republiky můžeme dále pokračovat v úspěšném rozvoji výzkumných kapacit vysoké školy, ve vazbě na činnost řešitelského týmu,“ uvádí MUDr. Jan Mojžíš, rektor NEWTON College, a.s. Již 6 x byla NEWTON College, a.s. hodnocena jako nejlepší neveřejná vysoká škola v České republice.

Významné výstupy řešeného projektu: