Otázky a odpovědi

Bakalářské studium

NEWTON je ekonomicky zaměřená vysoká škola, která nabízí vzdělání pro budoucí manažery a podnikatele. Vybrat si můžete z mnoha programů a specializací. Globální podnikání a management, Psychologie pro manažery, MarketingDigitální marketing nebo jen univerzální základní specializace Management a podnikání. Studovat můžete také v angličtině.

Bakalářské studium standardně trvá 3 roky. V případě studia specializace GBM v angličtině je možné absolvovat také tzv. Foundation Year, nultý ročník, který je určený pro jazykovou přípravu na studium v angličtině a nabízí statut studenta. V tomto případě trvá studium 4 roky.

Program Start je přizpůsoben pro studenty, kteří mají zájem o rozvoj základních dovedností v oblasti managementu a podnikání. Tento program poskytuje základní teoretické znalosti a praktické dovednosti potřebné pro úspěšný start v podnikání nebo kariéře v managementu. Studovat lze jednu specializaci Management a podnikání.

Program Business umožňuje studentům výběr konkrétní specializace. 
Vybírat mohou ze 4 možností:

Program Prémium je nejvyšší úrovní studijního programu na NU. Je určen pro studenty, kteří hledají vysoce specializované znalosti a dovednosti v konkrétní oblasti managementu nebo podnikání a chtějí dosáhnout excelence ve své profesní kariéře. Získají odborné přednášky navíc, pozvánky na zajímavé akce, individuální konzultace s mentory, specializované výcviky jako je např. X‑tream management, předměty dle výběru a mnoho dalšího.

Cena studia bakalářského programu na NEWTON University se může lišit podle konkrétního programu a délky studia. Pro přesnou informaci o ceně prosím navštivte sekci školné.

Ceny začínají od 59 900 Kč za rok.

Ano, studenti mají možnost pracovat během studia. Univerzita podporuje kombinaci studia s pracovními zkušenostmi a nabízí flexibilní studijní plány, které umožňují studentům skloubit vysokoškolské vzdělání s pracovními povinnostmi.

Absolvování praxe v rozsahu stovek hodin je součástí studia a je povinné pro všechny studenty bakalářských programů.

Ano, NEWTON University nabízí možnost studovat některé bakalářské programy formou dálkového studia, což umožňuje studentům flexibilní přístup k vzdělání a možnost studovat z libovolného místa s přístupem k internetu spolu s víkendovou výukou.

Počet studentů v ročníku se může lišit podle konkrétního programu a aktuálního zájmu. NU klade důraz na individuální přístup ke studentům a udržuje poměr mezi studenty a pedagogy na vhodné úrovni pro efektivní výuku.

Na bakalářském studiu učí zkušení pedagogové a odborníci z praxe, kteří mají bohaté znalosti a zkušenosti v oblasti managementu, podnikání a dalších relevantních disciplín. Univerzita si klade za cíl poskytnout studentům vysoce kvalitní výuku, která je propojená s aktuálními trendy a potřebami trhu práce.

Studium psychologie pro manažery na NEWTON University představuje unikátní příležitost pro získání hlubších znalostí a profesní přípravy v oblasti psychologických principů a jejich aplikace ve světě obchodu a managementu. Tento studijní program se zaměřuje na propojení teoretických poznatků s praktickými dovednostmi, které jsou nezbytné pro úspěšný manažerský a obchodní výkon v dnešní konkurenční globální ekonomice.

Jedním z hlavních cílů programu je poskytnout studentům široké spektrum psychologických nástrojů a technik, které jim pomohou lépe porozumět lidskému chování a motivaci. Tyto znalosti mohou manažerům pomoci efektivněji řídit týmy, jednat s klienty a řešit konflikty v pracovním prostředí. Studenti se také naučí analyzovat a interpretovat psychologické faktory ovlivňující rozhodovací procesy v podnikovém prostředí.

Dalším důležitým aspektem studia psychologie pro manažery je zdůraznění významu emoční inteligence a mezilidských vztahů v řízení a vedoucích pozicích týmů. Studenti budou mít příležitost rozvíjet své schopnosti v oblasti komunikace, řešení konfliktů a týmové spolupráce prostřednictvím interaktivních seminářů, skupinových diskusí a případových studií.

Na NEWTON University se studenti také setkají s moderními trendy v oblasti psychologie a managementu, jako jsou neurovědy, behaviorální ekonomie a psychologie spotřebitelského chování. Tyto témata jsou důležitá pro porozumění komplexnímu rozhodovacímu procesu jednotlivců i skupin v rámci podnikového prostředí.

Absolvování programu Globální podnikání a management na NEWTON University otevírá široké možnosti pro vaši budoucnost v dynamickém světě obchodu a podnikání. Tento program poskytuje studentům komplexní znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru v globálním prostředí.

Jedním z klíčových prvků studia je důraz na porozumění globálním trendům v podnikání a schopnost efektivně reagovat na různé výzvy a příležitosti na mezinárodní úrovni. Studenti se naučí analyzovat trhy, vyhodnocovat konkurenci a formovat strategie pro úspěch ve světovém obchodě.

Díky multidisciplinárnímu přístupu programu budou absolventi schopni působit v různých odvětvích a funkcích v podnikání, jako jsou marketing, finance, obchodní vztahy a řízení lidských zdrojů. Tento široký záběr dovedností a znalostí umožňuje absolventům flexibilně reagovat na potřeby moderního globálního trhu.

Důležitou součástí programu je také rozvoj mezilidských dovedností a vedení týmu, které jsou klíčové pro úspěch v mezinárodním obchodním prostředí. Studenti se naučí efektivně komunikovat s lidmi z různých kultur, řešit konflikty a vyjednávat s partnery a zákazníky z celého světa.

Po absolvování programu mohou absolventi získat zaměstnání v mezinárodních společnostech, konzultačních firmách, vládních organizacích nebo se rozhodnout pro podnikání na vlastní pěst. Bez ohledu na jejich konkrétní kariérní cíle budou absolventi Globálního podnikání a managementu na NEWTONu připraveni stát se lídry v rychle se měnícím globálním podnikatelském prostředí.

Rozhodnutí, zda studovat pouze bakalářský program nebo pokračovat i do navazujícího magisterského studia, je důležité pro každého studenta na vysoké škole. Bakalářské studium poskytuje základní znalosti a dovednosti v daném oboru a umožňuje studentům získat titul bakalář (Bc.). To může být dostatečné pro některé studenty, kteří chtějí vstoupit na trh práce co nejdříve a začít pracovat ve svém oboru.

Nicméně pro ty, kteří chtějí hlubší znalosti a více odborné přípravy, může být vhodné pokračovat i do navazujícího magisterského studia. Tento druh studia umožňuje studentům prohloubit své odborné znalosti a získat vyšší kvalifikaci v daném oboru. Navazující magisterské studium také může otevřít dveře k vyšším pozicím v pracovním prostředí a nabízí možnost specializace na konkrétní oblasti.

Pro studium na vysoké škole v Praze je důležité zvážit své kariérní cíle a dlouhodobé plány předtím, než se rozhodnete mezi bakalářským a navazujícím magisterským studiem. Pokud máte zájem o akademickou kariéru nebo pokročilé postavení v určitém oboru, může být pro vás vhodné zvolit i navazující magisterské studium. Na druhou stranu, pokud se chcete rychleji zapojit do pracovního života a získat praxi, může být bakalářský titul dostačující.

Při rozhodování je také důležité zvážit finanční a časové nároky obou programů. Navazující magisterské studium může být náročnější a prodlouží dobu studio o další 2 roky. Dálkové studium nebo kombinované studium mohou být dobrými možnostmi pro ty, kteří potřebují flexibilitu v harmonogramu studia.

Vysoká škola NEWTON dálkově i prezenčně nabízí oba typy programů, a proto je důležité provést důkladný průzkum a porovnat možnosti, než se rozhodnete. Bez ohledu na to, který typ studia zvolíte, je důležité, abyste si byli jisti svým rozhodnutím a měli jasnou představu o svých kariérních cílech.

Bc. je bakalářský titul a je prvním stupněm vysokoškolského vzdělání. Studium trvá obvykle tři až čtyři roky a studenti získávají znalosti v určitém oboru, například ekonomie, managementu, psychologie nebo marketingu. Bakalářský program je obecně zaměřen na poskytnutí základních znalostí a dovedností v daném oboru a umožňuje studentům pokračovat ve studiu na vyšší úrovni.

Na NEWTON University je bakalářský titul spojen s řadou programů, které nabízejí širokou škálu oborů v oblasti managementu, podnikání, marketingu a dalších. Studenti získávají komplexní povědomí o obchodním prostředí a získávají dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru v podnikání a managementu.

Kombinované (dálkové) studium

Kombinované studium probíhá v podobě 6 víkendových soustředění za semestr (přibližně jednou za dva až tři týdny), a to vždy v sobotu a v neděli po celý den.

Ano, status studenta mají i studenti kombinované formy studia, ale nemohou čerpat stejné výhody jako studenti prezenční formy studia. Týká se to například slevy na dani za studenta, kterou u kombinované formy studia nelze uplatnit. Taktéž není možné získat studentskou kartu s licencí ISIC a tím pádem ani nelze využít žádné výhody a slevy s ní spojené.

Termíny výuky kombinovaného studia zveřejňujeme studentům přibližně měsíc před začátkem akademického roku.

Termíny soustředění pro tento akademický rok na NEWTON University v Praze, Brně a v Bratislavě najdete zde.

Ano, přestup mezi formami studia je možný vždy po každém ukončeném semestru.

Účast není povinná, může být však ze strany vyučujícího stanovena coby jedno z kritérií závěrečného hodnocení úspěšnosti studenta.

V případě, že je student mimořádně pracovně vytížen, může rektora NEWTON University požádat o přiznání individuálního studijního plánu.

Na přednášky a semináře určené pro studenty prezenční formy studia mohou po dohodě s vyučujícími docházet i studenti formy kombinované. Limitem však v tomto případě může být kapacita prostor, v nichž výuka probíhá.

Ano, většina materiálů použitá při výuce, jako jsou přednáškové prezentace nebo skripta, jsou zveřejněné pro studenty v informačním systému školy.

Ano, platbu můžeme fakturovat na vašeho zaměstnavatele. Stačí, když nám dodáte fakturační údaje a částku může využít jako daňově uznatelný náklad.

Zkoušky jsou vypsány vždy v několika termínech – pokud vám ani jeden z termínů pro kombinované studium nevyhovuje, můžete se s vyučujícím individuálně domluvit na účasti na termínu pro prezenční studenty.

Bohužel ne. Tato výhoda se týká pouze studentů prezenčního studia.

Student střední školy, který nepokračuje ve studiu na vysoké škole, zůstává studentem až do 31. srpna kalendářního roku, kdy končí letní prázdniny, a platí se za něj tedy zdravotní a sociální pojištění. Absolvent střední školy si tak může užívat bezstarostných letních prázdnin.

Povinnost zajistit si platbu zdravotního a sociálního pojištění na vlastní účet vzniká absolventovi střední školy od 1. září, kdy přestává být státním pojištěncem na základě statusu studenta. Absolvent střední školy má však řadu dalších možností. Může nastoupit do zaměstnání, začít podnikat nebo se zaregistrovat na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání. Existuje také možnost stát se samoplátcem.

Absolventovi, který plánuje po ukončení střední školy a po skončení prázdnin nastoupit na denní studium na vysoké škole, však žádné povinnosti vůči zdravotním a sociálním pojišťovnám nevznikají.

Po ukončení vysokoškolského studia, konkrétně po ukončení prvního cyklu bakalářského studia, se povinnosti pro absolventa rovněž liší podle toho, zda se rozhodne pokračovat do druhého cyklu, nebo studium ukončit. Pokud čerstvý bakalář pokračuje ve druhém stupni a je mu ještě méně než 26 let, platí za něj stát pojistné po dobu letních prázdnin, dokud se nezapíše do dalšího denního studia. V případě nepokračování platí stejné podmínky jako pro absolventy středních škol, kteří se rozhodnou nepokračovat na vysoké škole, s jedním rozdílem. Je třeba poznamenat, že status studenta absolventa vysoké školy zaniká při vykonání státní závěrečné zkoušky a nikoliv při ukončení studia převzetím diplomu.

V případě studia třetího stupně je tento případ složitější. Pokud se student rozhodne pokračovat v prezenčním doktorském studiu III. stupně ve stejném roce, kdy ukončí doktorské studium II. stupně, platí za něj stát pojistné i v době prázdnin. Doktorand může být pojištěn státem jako doktorand, pokud celková doba jeho studia na III. stupni nepřekročila předepsanou standardní dobu prezenčního studia, za předpokladu, že nezískal vysokoškolskou kvalifikaci III. stupně a nedosáhl věkové hranice 30 let.

Pro jednotlivé případy přerušení nebo prodloužení studia samozřejmě platí zcela odlišné a jedinečné podmínky. Také situace a povinnosti se liší podle konkrétní pracovní situace absolventa, kdy se o potřebná opatření může postarat zaměstnavatel.

1. Flexibilita ve studiu

Dálkové studium na VŠ NEWTON nabízí studentům flexibilitu ve studiu. To znamená, že si studenti mohou organizovat svůj čas tak, aby vyhovoval jejich pracovním nebo osobním závazkům. Nemusí se starat o denní dojíždění na univerzitu a mohou se vzdělávat z pohodlí svého domova.

2. Široká nabídka programů

VŠ NEWTON  poskytuje širokou škálu programů, které lze studovat formou dálkového studia. Od oborů v oblasti managementu a podnikání po technické a technologické disciplíny, studenti mají možnost vybrat si program, který odpovídá jejich zájmům a kariérním cílům.

3. Moderní technologické prostředky

Dálkové studium na VŠ NEWTON využívá moderní technologické prostředky, které umožňují interaktivní a efektivní vzdělávání na dálku. Studenti mají přístup k online platformám, kde mohou sledovat přednášky, komunikovat s učiteli a spolužáky a odevzdávat studijní materiály.

4. Podpora učitelů a poradenských služeb

I přes fyzickou vzdálenost poskytuje VŠ NEWTON studentům podporu učitelů a poradenských služeb. Studenti mají možnost kontaktovat své učitele a získávat pomoc při studiu prostřednictvím e‑mailu, online konzultací nebo telefonu. Navíc univerzita nabízí poradenské služby, které pomáhají studentům s organizací a řešením problémů spojených se studiem.

5. Uznání a kvalita vzdělání

Dálkové studium na VŠ NEWTON je plně akreditované a výsledné diplomy mají stejnou váhu jako diplomy získané studiem v prezenční formě. To znamená, že studenti získávají kvalitní vzdělání, které je uznáváno jak v České republice, tak i v zahraničí.

Prezenční (denní) studium

Prezenční respektive denní forma studia znamená, že student dochází do školy dle platného rozvrhu s povinností docházky během celého semestru. V rámci studia na vysoké škole NEWTON je nejintenzivnější docházka v 1. ročníku, kdy studenti získají základy ve studované oblasti v co největším rozsahu, aby mohli nastartovat svou povinnou praxi. Praxe je součástí studia na NEWTON University.

Záleží na vaší specializaci a rozvrhu hodin, ale většinou není třeba docházet do školy každý den. Obvyklé jsou 3 – 4 dny. Budete tak mít prostor na práci a osobní život.

Povinná docházka na jednotlivé předměty je stanovena vždy individuálně každým vyučujícím. Pohybuje se okolo 75 — 80 %.

Pro studenty

Všechny důležité informace k výuce najdete vždy sekci moje studium v Informačním systému NEWTON University (dále IS NU) – naleznete jej na https://is.newton.university.

Výuka v letním semestru 2023/24 začíná 5.února a končí 28.4.2024. Konkrétní start pro jednotlivé studijní programy a formy studia naleznete v IS v sekci Portál studenta — Osobní rozvrh.
Užitečným zdrojem informací ohledně důležitých školních termínů je také Harmonogram akademického roku, který se aktualizuje každý semestr. V této sekci jsou k dispozici např. termíny výukové části daného semestru, zápisy do semestru, konzultační a náhradové týdny, zkouškové období, státní zkoušky atd. (naleznete na: IS NU — Portál studenta — Harmonogram akad. roku).

Platný rozvrh najdete v IS v sekci Portál studenta — Osobní rozvrh a to včetně případných náhrad či změn. Výuka probíhá vždy podle rozvrhu. Začátky vyučovacích hodin 8:00, 9:40, 11:20, 13:30, 15:10, 16:50, 18:30. Pro zvýšení komfortu výuky byla pro prezenční formu studia zavedena obědová pauza. Odpolední část výuky nově začíná ve 13.30.

Kombinovaná výuka proběhne dle dříve zveřejněných termínů. Platný rozvrh najdete v IS v sekci Portál studenta — Osobní rozvrh a to včetně případných náhrad či změn. Studentům kombinovaného studia jsou navíc k dispozici záznamy z přednášek prezenční formy studia.

Kontakty na vyučující naleznete v IS, v případě potřeby si s nimi můžete dohodnout individuální konzultaci.

Odkazy do virtuálních učeben na WebinarJamu nebo Zoomu najdete v IS v sekci Portál studenta — Osobní rozvrh v poznámkách pod svým rozvrhem.

Výukové materiály jsou dostupné v IS v sekci Dokumenty. Skripta je možné zakoupit  na recepci nebo v knihovně Vysoké školy NEWTON, a. s. v Praze, v Brně a Bratislavě a nebo v digitální formě na NEWTON Universe.

Potvrzení o studiu je možné získat přímo na studijním oddělení v Praze, v Brně nebo Bratislavě, případně elektronickou formou — stačí kontaktovat naše studijní oddělení.