Ukončené projekty

Přehled ukončených vědecko-výzkumných projektů tvůrčích pracovníků NEWTON College

“Teoretické a metodologické aspekty institucionální podpory podnikání”
Řešitel: doc. Ing. Antonín Malach, CSc.
Spoluřešitelé: rozsáhlý autorský kolektiv
Zadavatel: Grantová agentura AV ČR
Institucionální příjemce grantu: Masarykova univerzita, Brno (2003 – 2004) a NEWTON College (2005)
Doba řešení: 2003 – 2005

“Vliv proměn institucionálního rámce EU na konkurenceschopnost české ekonomiky”
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Zadavatel: Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Individuální grant
Doba řešení: 2005 – 2006

“Teorie reálné konvergence a její implikace pro ČR”
Řešitel: Ing. Jan Kubíček
Zadavatel: Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Individuální grant
Doba řešení: 2005

“Multilateral Rules on Investment and Trade“
V roce 2005 se vysoká škola NEWTON College zapojila do řešení dlouhodobého mezinárodního výzkumného projektu „Multilateral Rules on Investment and Trade“, který je součástí velkého mezinárodního výzkumného projektu „International Trade Regulation: From Fragmentation to Coherence“. Projekt realizuje centrum mezinárodního výzkumu, vědy a studií v oblasti mezinárodního obchodu, ekonomie a práva World Trade Institute (WTI) v Bernu ve Švýcarsku.

“Fenomén dobývání renty zájmovými skupinami v ČR a jeho vliv na stav veřejných financí”
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc., Ing. Ivana Dostálová, doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc.
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Institucionální příjemce grantu: VŠE, Praha
Doba řešení: 2005 – 2008

“Institucionální rámec Evropské unie a jeho vliv na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí”
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc. a doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc.
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Institucionální příjemce grantu: VŠE, Praha
Doba řešení: 2006 – 2008

“Analýza kvality podnikatelského prostředí, podpory inovačních aktivit a podpory exportu v ČR”
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc.
Zadavatel: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
Institucionální příjemce grantu: VŠE, Praha 
Doba řešení: 2005 – 2007

“Sociální a kulturní soudržnost v diferencované společnosti”
Řešitel: prof. PhDr. Jiří Musil, CSc.
Spoluřešitelé: Mgr. Eva Abramuszkinová Pavlíková, M.A.
Zadavatel: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Institucionální příjemce grantu: CESES, FSV
Doba řešení: 2004 – 2007

“Efekty státní pomoci v procesu ekonomické transformace”
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitelé: Ing. Alena Zemplinerová, CSc., PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc.
Zadavatel: Grantová agentura ČR
Institucionální příjemci grantu: VŠE, Praha a Národohospodářský ústav AV ČR
Doba řešení: 2003 – 2005

“Economic Transition and EU Accession in the Czech Republic: Sharing Experience”
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc., Ing. Ivana Dostálová, doc. Ing. Jiří Chlumský, CSc. a Dr. Jana Sereghyová, DrSc.
Zadavatel: UNDP
Institucionální příjemce grantu: VŠE, Praha
Doba řešení: 2004 – 2005

“Analýza faktorů ovlivňujících kvalitu podnikatelského prostředí a postavení zemí v multikriteriálních hodnoceních konkurenceschopnosti”
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitel: PhDr. Jiří Malý, Ph.D.
Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College
Doba řešení: 2 roky (2006 – 2007)

“Analýza soudobých trendů a přístupů v oblasti politik na podporu výzkumu, vývoje a inovací v zemích Evropské unie”
Řešitel: Ing. Karel Mráček, CSc.
Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College
Doba řešení: 2 roky (2006 – 2007)

“Hodnocení postavení České republiky a její schopnosti rozpoznávat a prosazovat vlastní zájmy v evropské a světové ekonomice”
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc., Ing. Ivana Dostálová, Mgr. David Vondrák, Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ing. Karel Zeman, CSc.
Zadavatel: MŠMT ČR, NPV II
Institucionální příjemce grantu: NEWTON College
Doba řešení: 2006 – 2011

“Načasování přijetí eura z hlediska národních zájmů České republiky”
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitel: PhDr. Jiří Malý, Ph.D.
Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College
Doba řešení: 2 roky (2008 – 2009)

“Výkonnost skandinávského hospodářského modelu – implikace pro konkurenceschopnost české ekonomiky”
Řešitel: Ing. Ivana Dostálová
Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College
Doba řešení: 2 roky (2008 – 2009)

“Porovnání přístupu USA a EU ke vzniku, šíření a řešení důsledků finančních a ekonomických krizí”
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Zadavatel: Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových
Individuální grant
Doba řešení: 2009 – 2010

“Lidské zdroje a znalostní společnost”
Řešitel: doc. Ing. Eva Klvačová, CSc.
Spoluřešitelé: PhDr. Jiří Malý, Ph.D., Ing. Karel Mráček, CSc., Radka Šloufová
Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College
Doba řešení: 1 rok (2009)

“Vztahy mezi akcionáři (shareholders) a zainteresovanými osobami (stakeholders) v řízení korporací”
Řešitel: doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D.
Zadavatel: Interní grantová agentura NEWTON College
Doba řešení: 2 roky (2009 – 2010)

“Vývoj korupce v České republice a na Slovensku v období po pádu komunistického režimu”
Navrhovatel: Ing. Tomáš Otáhal
Spolupracovníci: doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., Mgr. Jiří Nesiba, Ing. Milan Palát, Ph.D.
Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce grantu: NEWTON College
Doba řešení: 2011 – 2013

“Vliv protikrizových opatření na konkurenceschopnost ekonomik členských zemí EU”
Navrhovatel: PhDr. Jiří Malý, Ph.D.
Spolupracovníci: Ing. Karel Mráček, CSc., Ing. Ivana Dostálová, Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Dr. Jana Sereghyová, DrSc.
Poskytovatel grantu: Grantová agentura České republiky
Příjemce grantu: NEWTON College
Doba řešení: 2011 – 2015

V rámci výzvy Strategic Grants / 25th Anniversary of the Democratic Changes in Central Europe vybrala komise Visegrad Fund k realizaci projekt:

Název projektu: 25 Years of Public Administration Development and Reforms in the Visegrad Region — Countries and What Will the Future Bring 
Doba řešení: 2014 – 2017
Koordinátor: Ekonomicko-správní fakulta MU Brno
Partner: NEWTON College —  prof. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

“Podpora šíření poznatků výzkumu evropské integrace”
Řešitel: PhDr. Jiří Malý, Ph.D.
Spoluřešitelé: Ing. Karel Mráček, CSc., Mgr. Ing. Petr Wawrosz, Ph.D., Ing. Ivana Dostálová
Poskytovatel dotace: MŠMT ČR, OP VK – 2.3 Lidské zdroje ve výzkumu a vývoji
Příjemce dotace: NEWTON College, a.s.
Doba řešení: 2009 – 2012 (projekt financován z OP VK), 2012 – 2017 (udržitelnost projektu)
Internetové stránky projektu: http://www.eu-vyzkum.eu