Bakalárske štúdium na NEWTON University

Odoslať prihlášku

Kombinovaný bakalársky stupeň

Študujte popri práci vďaka kombinovanému štúdiu. 6 vybraných víkendov za semester v Prahe, Brne alebo Bratislave. 

Aký je rozdiel medzi kombinovaným a denným štúdiom?

Výučba prebieha počas 6 vybraných víkendov za semester

Časovo menej náročná forma štúdia pri zachovaní skladby študovaných predmetov

Účasť na jednotlivých sústredeniach nie je kritériom vášho študijného úspechu

Vo výučbe zohľadňujeme špecifické podnikateľské a profesijné potreby našich študentov

Termíny kombinovanej formy štúdia

Zimní semestr

Praha

Brno

Bratislava

12. 10. – 13. 10. 2024

05. 10. – 06. 10. 2024

12. 10. – 13. 10. 2024

02. 11. – 03. 11. 2024

19. 10. – 20. 10. 2024

19. 10. – 20. 10. 2024

09. 11. – 10. 11. 2024

09. 11. – 10. 11. 2024

02. 11. – 03. 11. 2024

23. 11. – 24. 11. 2024

23. 11. – 24. 11. 2024

09. 11. – 10. 11. 2024

07. 12. – 08. 12. 2024

30. 11. – 01. 12. 2024

23. 11. – 24. 11. 2024

11. 01. – 12. 01. 2025

04. 01. – 05. 01. 2025

30. 11. – 01. 12. 2024

  

14. 12. – 15. 12. 2024

  

04. 01. – 05. 01. 2025

Letní semestr

Praha

Brno

Bratislava

15. 02. – 16. 02. 2025

22. 02. – 23. 02. 2025

15. 02. – 16. 02. 2025

01. 03. – 02. 03. 2025

08. 03. – 09. 03. 2025

22. 02. – 23. 02. 2025

15. 03. – 16. 03. 2025

15. 03. – 16. 03. 2025

08. 03. – 09. 03. 2025

29. 03. – 30. 03. 2025

29. 03. – 30. 03. 2025

15. 03. – 16. 03. 2025

05. 04. – 06. 04. 2025

12. 04. – 13. 04. 2025

29. 03. – 30. 03. 2025

26. 04. – 27. 04. 2025

03. 05. – 04. 05. 2025

05. 04. – 06. 04. 2025

  

26. 04. – 27. 04. 2025

  

04. 05. – 05. 05. 2025

Pro všestranný rozvoj, s výhledem toho, kam bych chtěl v budoucnu směřovat a co dělat, jsem pak udělal velice důležité rozhodnutí. A to, že jsem si pro studium na vysoké škole vybral NEWTON. To dodnes považuji za jedno z mých nejlepších rozhodnutí.


Vít Haratek
Designér, hacker, kreativec, Forbes 30 pod 30

Často kladené otázky

Kombinované štúdium prebieha formou 6 víkendových sústredení za semester (približne raz za dva až tri týždne), a to vždy v sobotu a nedeľu po celý deň.

Podľa slovenskej legislatívy študent kombinovanej (externej) formy štúdia štatút študenta nemá, preto mu nevzniká ani nárok na výhody z neho plynúce.

Termíny kombinovanej formy štúdia zverejňujeme študentom približne mesiac pred začiatkom akademického roka.

Termíny sústredení pre tento akademický rok na NEWTON University v Prahe, Brne a Bratislave nájdete tu.

Áno, prestup medzi formami štúdia je možný vždy po každom semestri.

Dochádzka nie je povinná, ale môže byť stanovená vyučujúcim ako jedno z kritérií záverečného hodnotenia úspešnosti študenta.

Študent si podľa podmienok stanovených Študijným a skúšobným poriadkom NEWTON University môže požiadať o individuálny študijný plán, žiadosť podlieha schváleniu rektorom NU.

Dôvodom pre IŠP môžu byť: športová alebo kultúrna reprezentácia; závažné zdravotné dôvody; dôvody spojené s tehotenstvom, materstvom a rodičovstvom; starostlivosť o blízku osobu, či iné dôvody hodné osobitného zreteľa.

Študenti kombinovaného štúdia môžu po dohode s vyučujúcimi navštevovať prednášky a semináre určené pre študentov denného štúdia. Obmedzením však v tomto prípade môže byť kapacita priestorov, v ktorých sa výučba koná.

Áno, väčšina materiálov používaných v kurze, ako sú prezentácie prednášok alebo skriptá, je pre študentov zverejnená v informačnom systéme školy.

Áno, platbu môžeme fakturovať vášmu zamestnávateľovi. Stačí nám poskytnúť fakturačné údaje a sumu je možné použiť ako daňovo uznateľný výdavok.

Vždy je k dispozícii niekoľko termínov skúšok – ak vám nevyhovuje žiadny z termínov kombinovaného štúdia, môžete sa s lektorom individuálne dohodnúť na účasti na termíne denného štúdia.

Bohužiaľ nie. Táto výhoda sa vzťahuje len na študentov denného štúdia.

Študent strednej školy, ktorý nepokračuje v štúdiu na vysokej škole, zostáva študentom do 31. augusta kalendárneho roka, v ktorom sa končia letné prázdniny, a preto podlieha zdravotnému a sociálnemu poisteniu. Absolvent strednej školy si tak môže užívať bezstarostné letné prázdniny.

Povinnosť platiť zdravotné a sociálne poistenie za seba vzniká od 1. septembra, kedy absolvent strednej školy prestáva byť poistencom štátu na základe statusu študenta. Absolvent strednej školy má však niekoľko ďalších možností. Môže sa zamestnať, začať podnikať alebo sa zaregistrovať ako uchádzač o zamestnanie na úrade práce. Existuje aj možnosť stať sa samostatne zárobkovo činnou osobou.

Absolvent, ktorý plánuje po skončení strednej školy a po letných prázdninách nastúpiť na denné štúdium, však nemá žiadne povinnosti voči zdravotným a sociálnym poisťovniam.

Po ukončení štúdia, konkrétne po ukončení prvého cyklu bakalárskeho štúdia, sa povinnosti absolventa tiež líšia v závislosti od toho, či sa rozhodne pokračovať v druhom cykle alebo štúdium prerušiť. Ak čerstvý bakalár pokračuje v druhom stupni a ešte stále nemá 26 rokov, štát za neho platí poistné počas letných prázdnin, kým sa nezapíše na ďalšie denné štúdium. V prípade nepokračovania v štúdiu platia rovnaké podmienky ako pre absolventov stredných škôl, ktorí sa rozhodli nepokračovať na vysokej škole, s jedným rozdielom. Je potrebné poznamenať, že štatút absolventa vysokej školy zaniká úspešným vykonaním štátnej záverečnej skúšky, a nie ukončením štúdia získaním diplomu.

V prípade štúdia tretieho stupňa je situácia zložitejšia. Ak sa študent rozhodne pokračovať v dennom doktorandskom štúdiu na III. stupni v tom istom roku, v ktorom ukončí doktorandské štúdium na II. stupni, štát za neho počas prázdnin platí poistné. Doktorand môže byť poistený štátom ako doktorand, ak celková dĺžka jeho štúdia na III. stupni nepresiahne predpísanú štandardnú dobu denného štúdia, za predpokladu, že nezískal kvalifikáciu III. stupňa a nedosiahol vekovú hranicu 30 rokov.

Samozrejme, na jednotlivé prípady prerušenia alebo predĺženia štúdia sa vzťahujú úplne odlišné a jedinečné podmienky. Taktiež sa situácia a povinnosti líšia podľa konkrétnej pracovnej situácie absolventa, kde sa o potrebné opatrenia môže postarať zamestnávateľ.

Ktoré odborné oblasti môžete študovať v kombinovanej forme

Globálne podnikanie a manažment

Všeobecné štúdium zamerané na oblasť podnikania a manažmentu

Digitálny marketing

Ovládnite svet digitálneho marketingu

Marketing a riadenie značky

Naučte sa premýšľať o značkách v širšom kontexte

Psychológia pre manažérov

Staňte sa lídrom a úspešným manažérom

Manažment a podnikanie

Naučíme vás, ako riadiť spoločnosti a budovať úspešný podnik

Máte záujem o viac? Kontaktujte nás teraz

Študijné poradenstvo Praha
Mgr. Jana Pavlů
Študiejné poradenstvo Brno
Ing. Kristina Pazderková
Študijné poradenstvo Bratislava
Ing. Patrícia Klimentová